Hovedregler for Skadedyrservice og Fødevaresikkerhed

 

Formål
Det er Serviceaftalens formål at bidrage til kundens succes ved bedst muligt at overvåge, vejlede samt
forebygge og bekæmpe de typer skadedyr, som indgår i aftalegrundlaget i de omfattede lokaliteter, samt dokumentere indsatsen herfor.


1. SERVICEAFTALETYPER

På baggrund af en indledende risikovurdering af ejendommen/virksomheden fastlægges det hvilken type aftale,
som passer til den enkelte ejendom/virksomheds individuelle behov for sikring imod skadedyr. Aftaletyperne
følger i øvrigt specifikationerne i Serviceaftalen og evt. produktblad og kan kombineres helt eller delvis med
andre typer service og ydelser. Alle aftaletyperne indeholder den lovpligtige bygningsgennemgang i relation til
rottebekæmpelse hvert 3. år.

Arbejdet udføres i henhold til de på indgåelsestidspunktet aftalte og gældende regler. Ved ændrede myndighedskrav
kan måden arbejdet udføres på, tilpasses så det lever op til myndighedskravene uden yderligere
varsel og uden omkostninger for Mortalin.

1.A. 
Nettoaftale
indeholder den lovpligtige bygningsgennemgang, dog udført årligt, samt mulighed for supplerende
servicebesøg ved akutte gnaverproblemer, som afregnes efter særskilt fakturering for medgået tid og materialer.

1.B.
Basisaftale indeholder 4 faste årlige servicebesøg, udvendige gnaverkontrolpunkter samt mulighed for supplerende
servicebesøg ved akutte skadedyrsproblemer, som afregnes efter særskilt fakturering for medgået
tid og materialer.

1.C.
Plusaftale indeholder et virksomhedstilpasset antal faste (4-12) årlige servicebesøg, mulighed for både ud- og
indvendige gnaverkontrolpunkter samt 2 årlige omkostningsfrie supplerende servicebesøg. Yderligere supplerende
servicebesøg afregnes efter særskilt fakturering for medgået tid og materialer.

1.D.
Plus-Landbrugsaftale indeholder 6 faste årlige servicebesøg, mulighed for både ud- og indvendige gnaverkontrolpunkter
samt 2 årlige omkostningsfrie supplerende servicebesøg. Yderligere supplerende servicebesøg
afregnes efter særskilt fakturering for medgået tid og materialer. Ud af de faste årlige servicebesøg koncentreres
hovedparten i vinterhalvåret hvor gnaveraktiviteten er på sit højeste.

1.E.
Proaftale indeholder et virksomhedstilpasset antal faste årlige servicebesøg, ud- og indvendige gnaverkontrolpunkter
samt et virksomhedstilpasset antal omkostningsfrie supplerende servicebesøg. Yderligere supplerende
servicebesøg afregnes efter særskilt fakturering for medgået tid og materialer. Alle Mortalins øvrige serviceydelser
kan kombineres med denne aftaletype.

2. GNAVERE

Forudsætning for indgåelse af gnaveraftale
Kunden har inden kontraktindgåelse oplyst, at der ved etablering af serviceaftalen ikke er rotter på ejendommen.

2.A. Etablering

2.A.1.
Ved første servicebesøg etableres sikringen. Desuden udføres, hvor det er påkrævet, en grundig bekæmpelse
med det formål at fjerne eventuelle eksisterende museforekomster. Denne indledende musebekæmpelse er
en forudsætning for, at overvågningen kan være effektiv. Denne bekæmpelse foretages efter aftale og særskilt
fakturering for medgået tid og materialer.

2.B. Bygningsgennemgang

2.B.1.
Mortalins servicetekniker udfører jf. gældende lovgivning bygningsgennemgang, i relation til rottebekæmpelse,
hvert 3. år.

2.B.2.        
Formålet er at identificere visuelt konstaterbare fejl og mangler ved de bygninger, afløb og arealer, som er
omfattet af serviceaftalen. Eventuelle ønsker om kloakinspektioner med kamera, røgprøve eller lign. udføres efter aftale og særskilt fakturering
for medgået tid og materialer.

2.B.3.
Bygningsgennemgangen dokumenteres i en rapport, som beskriver fundne fejl og mangler, samt eventuelt
forslag til udbedringer af disse.

2.B.4.
Bygningsgennemgangsrapporten underskrives af serviceteknikeren og kontaktpersonen samt sendes elektronisk
til kunden.

 

2.CAktiv sikring, udendørs

2.C.1.
Omkring bygningerne bliver etableret et antal fastplacerede gnaverkontrolpunkter som ydre sikring. Heri er
placeret bekæmpelsesmidler i form af smækfælde(r) samt lokkemiddel for gnavere.

2.C.2.
Kontrolpunkterne er forsynet med tekst, der angiver, at de kan indeholde fælder, lokkemidler, elektronisk
overvågning eller muse- og rottebekæmpelsesmidler (antikoagulanter) samt oplysninger om førstehjælpsprocedure
og webadresse.

2.C.3.
Kontrolpunkterne er aflåste og børnesikrede.


2.D. Bekæmpelse, udendørs

2.D.1.
Ved begrundet mistanke om gnaveraktivitet vurderer Mortalin om der skal iværksættes yderligere bekæmpelse
med anvendelse af smækfælder, kemiske muse- og rottebekæmpelsesmidler (antikoagulanter) eller andre
bekæmpelsesforanstaltninger.

2.D.2.
Ved brug af antikoagulanter vil disse efter udlægning blive tilset med jævne mellemrum og suppleret ved behov,
så længe bekæmpelsen pågår.

2.D.3.
For at reducere risikoen for sekundærforgiftninger af rovfugle og –pattedyr forestår kunden selv eftersøgning/
kontrol, minimum ugentligt, af området for døde gnavere samt bortskaffelse af disse (jf. registreringsbestemmelserne
for antikoagulanter). Døde gnavere kan, indpakket i en plastikpose, bortskaffes som dagrenovation.

2.D.4.
Hvis det ønskes kan Mortalin rekvireres til at forestå det ugentlige eftersyn eller til hjælp med bortskaffelse af
døde gnavere. Dette faktureres i givet fald særskilt for medgået tid og materialer.


2.E. Aktiv sikring, indendørs

2.E.1.
Indvendig i bygningerne bliver der etableret et antal kontrolpunkter i overensstemmelse med den gældende
lovgivning. Disse indeholder kontrol- og/eller bekæmpelsesmidler for gnavere.

2.E.2.
Forebyggende bekæmpelse af mus indendørs kan foretages med Chloraloseholdige bekæmpelsesmidler,
hvor det skønnes hensigtsmæssigt. Denne type bekæmpelse af mus medfører ikke krav om jævnlige eftersyn/
opsamling, og Chloralose må derfor udlægges forbyggende i kontrolpunkterne. Med mindre virksomhedens
hygiejne- eller andre regler foreskriver, at døde mus fjernes, kan opfølgning derfor ske ved næste planlagte
besøg.

2.E.3.
Fødevarevirksomheder: Indendørs vil den forebyggende gnaverovervågning blive foretaget i overensstemmelse
med gældende dansk fødevarelovgivning. Der vil således typisk blive placeret kontrolpunkter med ugiftige
indikatorblokke eller lignende lokkemiddel indendørs i lager- og produktionsområder. Hvor Chloralose anvendes
skal den være anbragt i fælder, som tilbageholder musen(e). Kunden varetager ugentligt tilsyn af denne
type fælder, som krævet af Fødevarestyrelsen.


2.F. Bekæmpelse indendørs

2.F.1.
En bekæmpelse vil blive iværksat af Mortalin efter nærmere aftale med virksomhedens kontaktperson hvis:
- der konstateres gnaverspor eller observeres gnavere
- indikatorer i kontrolpunkter viser tegn på gnaveraktivitet

2.F.2.
Fødevarevirksomheder: Ved konstateret indendørs forekomst af gnavere følges der op igen efter højst 5
arbejdsdage. Aktiv bekæmpelse afsluttes efter ét besøg uden tegn på eller spor efter mus med mindre andet
er aftalt. Eventuelle yderligere besøg faktureres særskilt efter medgået tid og materialer jf. gældende prisliste.

2.F.3.
Fødevarevirksomheder: Aktiv rottebekæmpelse udføres i samarbejde med den kontrollerende myndighed
(Fødevareregionen) og bekæmpelse afsluttes som regel efter to på hinanden følgende besøg uden tegn på
rotter.

2.F.4.
Fødevareregionen orienteres om rotteaktivitet indvendigt såvel som udvendigt ved indgangsveje til virksomheden
samt på andre kritiske steder.

2.F.5.
Hvis gnaveren er fanget i en fælde, og der ikke er yderligere tegn på aktivitet, iværksættes der ikke yderligere
tiltag/opfølgning.

2.F.6.
Det aftales i den enkelte sag om spor efter gnavere løbende fjernes af kunden eller Mortalin.

Reaktionstid – øvrige indvendigt: Tilkald skal give anledning til aftale om besøg senest et døgn efter henvendelse indenfor normal arbejdstid. Eventuelt besøg sker efterfølgende indenfor en arbejdsuge i normal arbejdstid på det tidspunkt, der aftales.

1.E. Bekæmpelse

1.E.1.
En bekæmpelse vil blive iværksat efter nærmere aftale med Mortalins kontaktperson på stedet hvis:

- der konstateres gnaverspor eller observeres gnavere

- indikatorblokkene i de indendørs depoter viser tegn på gnaveraktivitet

1.E.2.
Fødevarevirksomheder: Ved konstateret indendørs forekomst af mus følges der op igen efter højst 5 arbejdsdage. Aktiv bekæmpelse afsluttes efter et besøg uden tegn på eller spor efter mus.

1.E.3.
Fødevarevirksomheder: Aktiv rottebekæmpelse udføres i samarbejde med den kontrollerende myndighed og bekæmpelse afsluttes som regel efter to på hinanden følgende besøg uden tegn på rotter. Kommunen eller Fødevareregionen orienteres om rotteaktivitet indvendigt såvel som udvendigt ved indgangsveje til virksomheden samt på andre kritiske steder.

1.E.4.
Hvis gnaveren er fanget i en fælde og der ikke er yderligere tegn på aktivitet, iværksættes der ikke yderligere tiltag/opfølgning.

1.E.5.
Det aftales i den enkelte sag om spor efter gnavere løbende fjernes af kunden eller Mortalin.

2. ELEKTRONISK GNAVEROVERVÅGNING OG - BEKÆMPELSE


2.A. Overvågning med elektronisk enhed (GTO)

2.A.1. 
Den elektroniske overvågningsenhed placeres i et med kunden aftalt antal depoter/fælder, som er placeret ud- og/eller indvendigt på virksomheden.

2.A.2.
Den elektroniske enhed vil være placeret i depoter/fælder evt. med et eller flere af følgende øvrigt indhold, afhængigt af den gældende lovgivning på området eller virksomhedens 3.partskrav:

- bekæmpelsesmiddel

- smækfælde

- indikatorblok

2.A.3.      
Depoter/fælder med elektroniske sensorer såvel som routere er fortløbende nummererede, og deres placering fremgår af en planskitse samt af servicerapporten.

2.A.4.        
Enheden sender en alarm til Mortalin ved aktivitet i depotet/fælden. Ved en alarm fra enheden:

1. kontakter Mortalins servicetekniker virksomheden pr. telefon, og det kan aftales om et supplerende servicebesøg skal iværksættes afhængig af, hvor på virksomheden der er aktivitet, og hvor hurtigt det skal ske.

   a. såfremt gnaveren ikke tilbageholdes i depotet, reagerer Mortalin i henhold til aftalen med virk-

       somheden om aktionstid ved gnaveraktivitet og eventuelle 3.partskrav.

   b. hvis gnaveren tilbageholdes i en fælde og der ønskes aktion her og nu, aftales og faktureres   

       dette særskilt.

2.A.5.        
Ved et tilkald på baggrund af en alarm gennemgås området for spor efter gnavere.

- Såfremt enheden er placeret i en fælde, tømmes denne.

- Hvis enheden er placeret i et depot med indikatorblok iværksættes aktiv bekæmpelse.

- Hvis enheden er placeret i et udvendigt depot med bekæmpelsesmiddel, registreres alarmen og den  aktive sikring fortsætter uændret.

2.A.6.
De elektroniske sensorer og routere forbliver Mortalins ejendom, og skal erstattes af kunden ved bortkomst eller hærværk, påkørsel mv.

2.A.7.
Batteriskifte foretages hvert 6 år (forventet batterilevetid: 8 år).

2.B Elektronisk bekæmpelse på jordoverfladen (Wisebox)

2.B.1.
Fælderne vil efter behov blive fastgjort til det underlag, hvorpå de er placeret, så de kun vanskeligt kan fjernes.

2.B.2.
Fælderne er aflåste og børnesikrede.

2.B.3.
Fælderne er fortløbende nummererede, og deres placering kan fremgå af en planskitse samt af servicerapporten.

2.B.4.
Ved et tilkald eksempelvis på baggrund af en alarm, udfører Mortalin eftersyn af fælden. Eftersynet består i funktionstest hvor fældens menuer kontrolleres, ligeledes tømmes fangstbeholderen og ny pose monteres. Elevatorspindel rengøres og solpanel aftørres om nødvendigt. Fældens cylinder tømmes for blade og lign. Batteriet udskiftes/oplades hvis strømniveauet er lavt eller hvis fælden sender en elektronisk besked om lavt batteriniveau til Mortalin.

2.B.5.
Defekte batterier faktureres særskilt, men udskiftningen foretages uden beregning, når det sker ved et planlagt servicebesøg.

2.B.6.        
Såfremt kunden køber fælderne er de kundens ejendom og ansvar, og det er kunden der har forsikringspligten.

2.B.7.
Lejede eller leasede fælder forbliver Mortalin’s ejendom og kunden bærer erstatningspligt hvis disse ødelægges eller bortkommer i kundens varetægt.

2.B.8.
Bortkomne fælder (f.eks. ved tyveri eller anden bortkomst) er mulige at GIS-spore og kan lokaliseres inden for en radius på 2 m, hvis fælden er intakt, med strøm på og der er GPS-forbindelse.

2.B.9.
Fælden sender en alarm ved fangst, som afstedkommer en aktion baseret på den enkelte virksomheds aftale ud fra områdets følsomhed og behovet for aktionshastighed mht. enkeltfangst eller flerfangst. Ved alarm:

- kontakter Mortalins servicetekniker virksomheden og gør opmærksom på fangsten, så virksomheden kan handle proaktivt. Det aftales om et supplerende servicebesøg skal iværksættes afhængig af hvor på virksomheden der er fangst i henhold til aftale herom.

- og virksomheden ønsker udrykning ud over det aftalte, faktureres dette særskilt.

- reagerer Mortalin i henhold til aftalen med virksomheden om aktionstid ved gnaveraktivitet.

- kan det aftales, at kunden selv forestår tømning af fangstbeholderen.

2.B.10.
Ved et tilkald på baggrund af en alarm (fangst) gennemgås området hvor fælden er placeret for yderligere spor efter gnavere og fælden tømmes.

2.C. Elektronisk bekæmpelse i kloakbrønde (WiseTrap)

2.C.1.
Ved et tilkald eksempelvis på baggrund af en alarm, udfører Mortalin eftersyn af fælden. Eftersynet består i funktionstest hvor fældens menuer kontrolleres. Der udskiftes batteri, hvis nødvendigt, samt udføres funktionstest. Fælderne rengøres efter behov.

2.C.2.
Ved drifts- og niveaualarmer samt lav batteristand modtager Mortalin alarmen. Udrykning, inden for normal arbejdstid, på baggrund af disse fældealarmer, er indeholdt i aftalen.

2.C.3.
Ved behov for optagning af fælder i forbindelse med reparation, isættes midlertidig erstatningsfælde u.b.

2.C.4.
Derudover inkluderer aftalen:

- en gennemgang af kloakskitser, som kunden stiller til rådighed

- en visuel vurdering af kloakbrøndens tilstand, og evt. anbefaling af nødvendige renoveringer

- oprettelse af fælderne i WisePlan

- oprettelse af brugere i WisePlan efter ønske

- råd og vejledning i anvendelse af WisePlan

2.C.5.      
Mortalin er frit stillet til at foretage eventuel ekstra fastspænding af fælderne hvor det vurderes nødvendigt for at mindske risikoen for at fælderne vælter og forårsager opstuvning. Evt. nødvendig brug af autoriseretkloakmester til dette eller til udbedring af brønd-/banketfejl eller lign. inden montage, faktureres særskilt efter forudgående aftale.

2.C.6.
Der kan endvidere faktureres særskilt for:

- Reparationer som ikke er dækket af almindelig garantiforpligtigelse

Fejl og alarmer som ikke skyldes fældefejl

- Kloakfejl eller -forhold som gør brug af slamsuger eller spulevogn nødvendig

- Optagning og isætning ved reparationer, der ikke kan udføres på stedet, herunder transport til og fra værksted

2.C.7.      
Hvis kunden køber fælderne er de kundens ejendom og ansvar og kunden har forsikringspligten.

2.C.8.
Lejede eller leasede fælder er Mortalin’s ejendom og kunden bærer erstatningspligt hvis disse ødelægges eller bortkommer.
 

3. INSEKTER

3.A. Kravlende insekter - overvågning 

3.A.1.
Ved servicebesøgene foretager Mortalin en gennemgang af de omfattede lokaliteter for tilstedeværelse af kravlende insekter. Der vil, som indikator for forekomsten af kravlende insekter, blive anvendt limfælder.

3.A.2.
Limfældernes fangst og klæbeevne vil blive kontrolleret ved hvert besøg og udskiftet efter behov.

3.A.3.
Limfælderne er fortløbende nummererede, og deres placering fremgår af en planskitse samt af servicerapporten.

3.A.4.
Såfremt Mortalin ved servicebesøg på eller tilkald til virksomheden konstaterer kravlende insekter eller iagttager forhold, der kan medføre forøget risiko for tilførsel af sådanne, rapporteres dette omgående til virksomheden. Det kan herefter eventuelt aftales, at der iværksættes bekæmpelse og/eller forebyggende behandling efter behov. Sådanne bekæmpelser udføres efter aftale og efter regning fra Mortalin.

3.B. Kravlende insekter - forebyggende behandling

3.B.1.
2 gange årligt – i forbindelse med et servicebesøg – i foråret og igen i efteråret foretager Mortalin en udvendig forebyggende behandling af sokkel eller andet murværk, således at myrer, edderkopper, ørentviste, bænkebidere, tusindben m.v. forhindres i at trænge ind i de omfattede bygninger.

3.B.2.
Indvendigt foretages behandling efter behov.

3.B.3.
Hvis der efterfølgende opstår behov for indvendig bekæmpelse, foretages denne uden beregning.

3.C. Sorte havemyrer - forebyggende behandling

3.C.1.
1 gang årligt - i forbindelse med et servicebesøg i foråret - foretager Mortalin en udvendig forebyggende sokkelbehandling, således at sorte havemyrer forhindres i at trænge ind i de omfattede bygninger.

3.C.2.
Indvendigt foretages behandling efter behov.

3.C.3.
Hvis der efterfølgende opstår behov for indvendig efterbehandling, foretages denne uden beregning.

3.D. Kakerlakker - overvågning

3.D.1.
Med henblik på at friholde de omfattede lokaliteter for kakerlakker foretager Mortalin en gennemgang af disse ved servicebesøgene. Ved denne gennemgang undersøges det – bl.a. ved hjælp af limfælder – om der er kakerlakker.

3.D.2.
Fældernes fangst og klæbeevne vil blive kontrolleret ved hvert besøg og udskiftet efter behov.

3.D.3.
Fælderne er fortløbende nummererede, og deres placering fremgår af en planskitse samt af servicerapporten.

3.D.4.
Såfremt Mortalin ved servicebesøg på eller tilkald til virksomheden konstaterer kakerlakker eller iagttager forhold, der kan medføre forøget risiko for tilførsel afkakerlakker, rapporteres dette tilvirksomheden. Detkan herefter aftales, om der skal iværksættes bekæmpelse og/eller forebyggende behandling efter behov. Sådanne bekæmpelser udføres efter aftale og efter regning fra Mortalin.

3.E. Kakerlakker - bekæmpelse/forebyggende behandling

3.E.1.
Såfremt Mortalin ved servicebesøg på eller tilkald til virksomheden konstaterer kakerlakker eller iagttager forhold, der kan medføre forøget risiko for tilførsel af kakerlakker, rapporteres dette til virksomheden. Mortalin foretager herefter bekæmpelse/forebyggende behandling mod kakerlakker i de omfattede lokaliteter, hvor der er behov.

3.E.2.
Midlet bliver udlagt i områder, hvor kakerlakker erfaringsmæssigt færdes, på en måde så det ikke umiddelbart kan komme i kontakt med fødevarer.

3.E.3.
Hvis der efterfølgende opstår behov for yderligere bekæmpelse, foretages denne uden beregning.

3.F. Diverse insekter - overvågning

3.F.1.
Med henblik på at friholde de omfattede lokaliteter for de i serviceaftalen specifikt nævnte insekter foretager Mortalin en gennemgang af lokaliteterne ved servicebesøgene. Ved denne gennemgang undersøges det – bl.a. ved hjælp af limfælder med artsspecifik feromon – om der er tilhold af de pågældende insekter.

3.F.2.
Disse feromonfælder vil blive kontrolleret ved hvert servicebesøg, og feromonet udskiftes efter behov. Fælderne, der er Mortalins ejendom, udskiftes efter behov uden beregning.

3.F.3.
Feromonfælderne er fortløbende nummererede, og deres placering fremgår af en planskitse samt af servicerapporten.

3.F.4.
Såfremt Mortalin ved servicebesøg på eller tilkald til virksomheden konstaterer disse insekter, eller iagttager forhold, der kan medføre forøget risiko for tilførsel af dem, rapporteres dette til virksomheden. Det kan herefter aftales, at der iværksættes bekæmpelse/forebyggende behandling. Sådanne behandlinger udføres efter aftale og efter regning fra Mortalin.

3.G. Diverse insekter – bekæmpelse/forebyggende behandling

3.G.1.
Et aftalt antal gange om året foretager Mortalin bekæmpelse/forebyggende behandling mod de i serviceaftalen nævnte insekter i de omfattede lokaliteter, hvor der er behov.

3.G.2.
Midlet bliver udlagt i områder, hvor de omfattede insekter erfaringsmæssigt færdes, på en måde så det ikke umiddelbart kan komme i kontakt med fødevarer.

3.G.3.
Hvis der efterfølgende opstår behov for yderligere bekæmpelse, foretages denne uden beregning.

3.H. UV-lysfælder - servicering

3.H.1.      
Ved servicebesøgene udfører Mortalin eftersyn af de af virksomheden ophængte UV-lysfælder.

3.H.2.
UV-lysfælderne tømmes for døde insekter, og/eller limpladerne skiftes.

3.H.3.       
Insekterne registreres, og eventuelle truende forekomster af flyvende insekter rapporteres til virksomheden.

3.H.4.      
Én gang årligt – i foråret – foretages udskiftning af lysstofrør i UV-lysfælderne, ligesom disse rengøres.

3.H.5.       
For at undgå risikoen for glassplinter i følsomme varer, anvendes splintsikre lysstofrør.

3.H.6.       
UV-lysfælderne er fortløbende nummererede, og deres placering fremgår af en planskitse samt af servicerapporten.

3.H.7.       
Såfremt Mortalin ved servicebesøg på eller tilkald til virksomheden konstaterer insekter eller iagttager forhold, der kan medføre forøget risiko for tilførsel af sådanne, rapporteres dette omgående til virksomheden. Der vil herefter blive udført bekæmpelse/forebyggende behandling i den udstrækning, der er behov derfor. Sådanne behandlinger udføres efter aftale og efter regning fra Mortalin.

3.H.8.       
Det skal være muligt for Mortalin at afbryde strømforsyningen til den enkelte UV-lysfælde, så servicering kan foretages sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

3.H.9.       
Det skal være muligt for Mortalin at få adgang til UV-lysfælderne – evt. ved at der stilles godkendt stige, lift eller lign. til rådighed. De af A/S Mortalin anvendte motorkøretøjer skalvære forsikret for ansvarsforsikring iht. Færdselslovens §§. Ved brug af kran, lifte m.v., skal der ligeledes være tegnet ansvarsforsikring for brug af kran, lifte o.lign.

4. MULDVARPE OG MOSEGRISE

4.A. Aktiv sikring

4.A.1.
I forbindelse med servicebesøgene foretager Mortalin en gennemgang af de omfattede arealer, og der foretages bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise efter behov.

4.A.2.
Bekæmpelse med fosforbrinte-gas kan ikke foretages nærmere end 10 meter til bygninger og ikke på arealer med høj, vildtvoksende vegetation. I vinterhalvåret må bekæmpelsen udsættes, hvis jordtemperaturen falder til under 5° C.

5. KVALITETSINSPEKTION

5.A. Inspektion

5.A.1.
Mortalins kvalitetsinspektør foretager uanmeldte kvalitetsinspektioner på virksomheden. Kvalitetsinspektionerne foretages stikprøvevis og tematisk, så kvalitetsinspektøren kan rette særlig fokus på udvalgte dele af skadedyrssikringen under inspektionerne.  Af hensyn til arbejdets planlægning kan besøget afvige fra den planlagte uge.

5.A.2.
Virksomhedens passive sikring (se pkt.13) og det skadedyrsrelaterede hygiejneniveau efterses stikprøvevis.

5.A.3.
Den aktive sikring, og det af Mortalin udførte arbejde, kontrolleres stikprøvevis.

5.B. Rapportering

5.B.1.
Inspektionen kan afsluttes med en samtale med virksomhedens kvalitetsansvarlige, hvor de enkelte emner belyses og eventuelle ændringsforslag præsenteres.

5.B.2.
Der udfærdiges en kvalitetsinspektionsrapport på engelsk/dansk. Rapporten kan bl.a. indgå i virksomhedens HACCP-system og eventuelt anvendes af auditører.

5.B.3.
Eventuelle problemer, med den passive sikring og det skadedyrsrelaterede hygiejneniveau er specificeret i rapporten, og hvor relevant, er løsningsforslag til problemerne beskrevet.

5.B.4.
Kvalitetsinspektionsrapporten kan tilpasses individuelle kundekrav og kan eksempelvis indeholde et resumé af skadedyrssituationens udvikling igennem den foregående periode på virksomheden.

6. BILLEDDOKUMENTATION

6.A Forudsætning og udførsel

6.A.1.
Billeddokumentation er et tilvalg til kvalitetsinspektioner.

6.A.2.
Observerede mangler i den passive sikring, som fremgår af kvalitetsinspektionsrapporten, dokumenteres med billeder.

6.A.3.
Billederne fremsendes elektronisk sammen med kvalitetsinspektionsrapporten. 
 

7. HYGIEJNE- OG BYGNINGSAUDIT (HBA)

7.A. Tilrettelæggelse

7.A.1.
HBA planlægges i tæt samarbejde med virksomheden, og tilrettelægges individuelt med kontaktpersonen inden besøget, derved fokuseres på de dele af virksomheden/produktionen, som virksomheden ønsker prioriteret under audit’en.

7.A.2.
Ved beskrivelsen af audit’en tages der højde for virksomhedens særlige fokusområder, som eksempelvis produktionsudfordringer eller forestående ombygninger eller procesoptimering.

7.B. Udførelse

7.B.1.
Der foretages en grundig og systematisk gennemgang af virksomhedens bygninger, lokaler, produktionsudstyr, generelle hygiejnestandard samt skadedyrsmæssige forhold.

7.C. Rapportering

7.C.1.      
Rapporteringen udføres detaljeret med krydsreference til gældende version af Global Standard Food.

7.C.2.       
Der følger fotos med til de enkelte punkter i rapporten, så de kritiske forhold kan dokumenteres visuelt og arbejdet med at få ændret disse lettes.
 

8. TENDENSANALYSER

8.A. Adgang til at hente grafisk- og tabelpræsentation af data via Serviceportal

8.A.1.      
Tendensanalyser via Mortalin Serviceportal er en videre bearbejdning og analysering af de data, som fremkommer ved servicerapporteringen.

8.A.2.        
Tendensanalyse for gnavere opgøres ud fra det procentvise antal spor i depoterne pr. servicebesøg.

8.A.3.
Tendensanalyser for insekter opgøres ud fra præcist antal insekter pr. fælde pr. servicebesøg.

8.A.4.        
Kunden tilmeldes som bruger på Mortalins Serviceportal og har adgang til tendensanalysemodulet og genererer og analyserer selv sine tendensanalyser efter behov.

8.B. Levering af tendensanalyser

8.B.1.        
Ønskes tendensanalyser udarbejdet af Mortalin, udføres dette efter aftale og særskilt faktura.

9. INSEKTNET

9.A. Fysisk kontrol

9.A.1.      
Ved servicebesøgene foretager Mortalin en grundig gennemgang af de døre og vinduer med insektnet, som er omfattet af aftalen.

9.A.2.
Det kontrolleres, at netdøre og/eller netvinduer er:

- tætsluttende og hygiejniske
- med intakte net
- med tætsluttende tætningslister
- med fejelister
- med fungerende dørpumpe

9.A.3.      
Alle døre og vinduer med insektnet er fortløbende nummererede, og deres placering fremgår af en planskitse samt af servicerapporten.

9.A.4.
Der rapporteres om sikringstilstanden efter hvert besøg, og det kan herefter aftales, at der iværksættes reparation efter særskilt faktura fra Mortalin.
 

10. DØGNSERVICE

10.A. Telefonvagt med mulighed for servicebesøg uden for normal arbejdstid.

10.A.1.    
Virksomheden tilknyttes en vagtordning, således at man via et særligt telefonnummer kan komme i kontakt med Mortalin døgnet rundt, i weekender og på helligdage.

10.A.2.
Telefonen er bemandet med særligt instrueret personale, der sammen med virksomheden vurderer situationen, og som efterfølgende – om nødvendigt – vil sørge for, at en servicetekniker foretager et servicebesøg og eventuel bekæmpelse. Hvis servicebesøg kan vente til normal arbejdstid aftales dette.

-     Ved tilkald udenfor normal arbejdstid (mandag – torsdag kl. 16.00- 8.00 og efter fredag kl.13.00 - mandag kl. 8.00) aftales det i det aktuelle tilfælde med kunden, om der er behov for akut serviceteknikerassistance.

-     Tilkald via døgnservice faktureres efter tidsforbrug udenfor normal arbejdstid, dog min. 4 timer på weekendsats.

-     Reaktionstid: Ved serviceteknikerassistance ageres der – om nødvendigt med servicebesøg – hurtigst muligt og indenfor 12 timer. Akutsager indendørs vil blive prioriteret højest.

11. ANDRE SKADEDYR

11.A. Omfang

11.A.1.     
Ved forekomst af andre skadedyr – eksempelvis husmår, katte, duer, måger og svaler – yder Mortalin rådgivning om forebyggelse og eventuel bekæmpelse/indfangning jævnfør gældende lovgivning.

11.A.2.
Rådgivning, etablering af forebyggende foranstaltninger eller bekæmpelse/indfangning af andre skadedyr foretages efter aftale og efter regning fra Mortalin.
 

12. FYSISK KONTROL

12.A. Udførelse

12.A.1.
Enhederne tilses ved servicebesøgene med den frekvens som fremgår af serviceaftalen.

12.A.2.
Servicebesøg og/eller bekæmpelse udføres inden for Mortalins normale arbejdstid (mandag – torsdag 8-16 og fredag 8-13.00).

12.A.3.     
Der foretages udskiftning/supplering af gnaverbekæmpelsesmidler, så der altid er frisk bekæmpelsesmiddel til rådighed i depoterne. Typen af bekæmpelsesmiddel fremgår på servicerapporten.

12.A.4.
De områder, som aftalen omfatter, vil blive underkastet en stikprøvevis visuel inspektion i de områder serviceteknikeren naturligt færdes under servicebesøget. Her vil serviceteknikeren være opmærksom på tilhold af skadedyr i/vedvarepartier og andet oppallet materiale mv. Tegn på sådanne tilhold rapporteres til virksomheden, og eventuelle forholdsregler kan aftales.

12.A.5.
Det henstilles desuden til virksomhedens eget personale om at være opmærksom på forhold, der øger risiko for tilhold af skadedyr (se pkt.13 Passiv sikring).

12.A.6.
Landbrug: Såfremt Mortalin ikke kan få adgang til bygningerne og dermed ikke har mulighed for at tilse de indvendige depoter, foretages inspektionen af ejendommens medarbejder efter nærmere instruktion fra Mortalin-medarbejderen. Mortalin stiller i så fald musebekæmpelsesmidler i begrænset omfang til rådighed for supplering og udskiftning. Udfyldelse af servicerapporten skal da – så vidt muligt – ske i samarbejde med ejendommens kontaktperson.

12.A.7.    
Landbrug: Mortalin skal ved behov have adgang til staldene for at kunne vurdere og kontrollere den aktive sikrings effektivitet samt rådgive med henblik på at opnå en optimal sikring/bekæmpelse.

12.A.8.     
Landbrug: Ved alle servicebesøg, samt ved den indledende bekæmpelse, forpligter Mortalin sig til at overholde gældende karantænetider og besøgsregler. Kunden forpligter sig til forudgående at have oplyst om disse og/eller særlige individuelle regler, som ønskes overholdt. Ligeledes skal ændringer i disse karantæneregler oplyses til Mortalin. Hvis sådanne individuelle regler rækker ud over SPF-selskabets regler, forbeholder Mortalin sig ret til særskilt fakturering for eventuelle meromkostninger.

12.A.9.
Landbrug: Hvis besætningen er/bliver sygdomsramt med smittefarlig sygdom, eller ejendommen er i karantæne, skal Mortalin orienteres umiddelbart efter sygdommens konstatering/karantænens ikrafttrædelse.
 

13. PASSIV SIKRING

Med den passive sikring tilstræbes det, at omgivelsernes renholdelse og indretning, bygningernes konstruktion og vedligeholdelse samt den daglige arbejdsrutine ikke befordrer indtrængen såvel som tilhold og/eller udvikling af skadedyr, jf. gældende lovgivning.

13.A. Ansvar

13.A.1.    
Kunden er ansvarlig for og varetager selv den passive sikring, herunder kontrollerer at lagertiden er minimal for problematiske returvarer hvor der er risiko for lagerskadedyr.

13.B. Rådgivning

13.B.1.    
Mortalin yder, i forbindelse med de planlagte servicebesøg, vejledning vedrørende den passive sikring.

13.C. Eftersyn

13.C.1.    
Mortalins kontrol af den passive sikring sker ved stikprøver. Ved ønske om en grundigere gennemgang henvises til pkt. 5 Kvalitetsinspektion eller pkt. 7 Hygiejne og bygningsaudit. Som udgangspunkt bør det tilstræbes at virksomheden efterlever nedenstående punkter for, at opretholde en god passiv sikring mod skadedyr i og omkring sine bygninger, kontrolleres det stikprøvevis at:

- tilgængelige afløb er rottesikrede (udført i metal og fastgjort, hvis ristens vægt er mindre end 1,2 kg eller med effektiv rottespærre)

- kloakbrønde og tagbrønde har solide dæksler

- tagnedløb er sikrede med net eller munder ud under terræn

- døre, vinduer og porte er tætsluttende, når de er lukkede

- vinduer har intakte ruder, og – såfremt de kan åbnes – er forsynede med insektnet

- rør- og kabelgennemføringer samt ventilationsåbninger er tætnede eller forsynede med net

- der ikke er revner og sprækker i bygningskonstruktionen, som giver skadedyr adgang til hulmuren

- bevoksning langs ydermure er holdt nede og mindst ½ m fra muren. Grene fra buske og træer må ikke hænge ind over bygninger, tage eller tagrender mv.

- døre ud til det fri er forsynet med selvlukkere

- fordærveligt affald altid er anbragt i lukket container

- bygningernes omgivelser er rene og fri for ophobning af affald

- materialer, paller, kasser eller lignende er oplagret mindst ½ m fra mure

- materialer inden for en afstand af 3 m til bygninger skal være klodset op til mindst 35 cm over jorden

- der ikke er forhold, der gør indendørs udvikling af insekter mulig

- der er port eller anden form for sluse imellem lokaler hvor der modtages/udleveres vare og fødevarehåndteringsområdet.
 

14. BEKÆMPELSESMIDLER

14.A. Gnavere og insekter

14.A.1.
Benyttede bekæmpelsesmidler er godkendte i henhold til dansk lov, og bekæmpelse sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende og af myndighederne fastsatte retningslinier.

14.B. Resistens

14.B.1.      
I tilfælde af at der opstår mistanke om resistens over for de af Mortalin anvendte præparater, tages spørgsmålet op til drøftelse. Statens konsulenter i rottebekæmpelse og/eller Skadedyrlaboratoriet kan konsulteres som sagkyndige på området.
 

15. DOKUMENTATION

15.A. Rapportering

15.A.1.
Der udfærdiges en engelsk/dansk servicerapport, på elektronisk form, efter hvert servicebesøg. Hvis dette ikke er muligt afleveres et besøgskort.

15.A.2.
Rapporten indeholder oplysninger om sikringstilstanden herunder passiv sikring. Hvis der er flere servicerapporter der afsluttes samtidigt og de berører den samme adresse, kan serviceteknikeren vælge kun at udfylde den passive sikring på en af rapporterne.

15.A.3.    
Servicerapporten oplyser om uregelmæssigheder med hensyn til depot- og fældeplaceringer. Er depoter eller fælder flyttet, fjernet eller ødelagt, skal det fremgå af rapporten.

15.A.4.     
Mortalin afgør om depoter eller fælder skal omplaceres, og det vil i så fald fremgå af servicerapporten.

15.A.5.
Er depoter eller fælder ødelagte eller manglende, skal det fremgå af rapporten.

15.A.6.
Hvis bygge- og anlægsarbejde finder sted, skal dette angives med oplysninger om arbejdets indflydelse på den aktive sikrings effektivitet.

15.A.7.
På rapporten kan angives i hvilken uge, næste besøg er planlagt til at finde sted.

15.A.8.     
Rapporten underskrives af Mortalin-medarbejderen, og den kontaktperson, til hvem rapporten afleveres, kan kvittere for serviceydelsen

15.A.9.
Særlige kundekrav: Ofte er der tale om krav der kan relateres til kundens 3.parts certificeringer.

15.A.10.   
De aftaler der er indgået med kunden, og som ikke er omfattet af disse hovedregler, fremgår i ordrebeskrivelsesfeltet på alle kundens servicerapporter. Ofte er der tale om krav der kan relateres til kundens forskellige certificeringer.
 

16. DIVERSE

16.A. Dokumenter

16.A.1.
Dokumenter styres elektronisk via www.mortalin.dk (direkte link: http://serviceportal.mortalin.wpamobile.com).

16.A.2.     
Via Mortalin Serviceportal vil kunden kunne få adgang til:

Servicerapporter og supplerende servicerapporter

- Eventuel planskitse med angivelse af de enkelte enheders antal og placering

- Datablade for anvendte bekæmpelsesmidler

- Evt. kvalitetsinspektionsrapporter

- Evt. tendensanalyser

- Mortalin har mulighed for arkivering af øvrige dokumenter efter aftale og særskilt faktura.

16.A.3.    
Efter særlig aftale kan der leveres en fysisk Mortalinmappe til papir, som kunden selv er ansvarlig for.

16.B. Materielbeskadigelse

16.B.1.    
Beskadigede, misbrugte eller bortkomne enheder kan blive faktureret særskilt efter serviceteknikerens produkt- og tidsforbrug.

16.B.2.
Ved vold, påkørsel, vandalisme eller anden aktiv påvirkning af det opstillede materiel, hvor bekæmpelsesmiddel, insekter, materielfragmenter eller lignende spredes til omgivelser, herunder emballage, produkter, varer mv., kan Mortalin ikke drages til ansvar, end ikke ved påvist årsagssammenhæng.
 

17. MYNDIGHEDSKRAV

17.A. Efterlevelse

17.A.1.    
Den aktive sikring vil blive gennemført på en sådan måde, at de kan leve op til relevante myndighedskrav, der er gældende ved aftaleforholdets ikrafttrædelse.

17.A.2.
Den aktive sikring lever desuden op til eventuelle aftagervirksomheders regulativer vedrørende hygiejne og skadedyrsbekæmpelse, såfremt Mortalin er gjort skriftligt bekendt med disse krav ved aftaleforholdets ikrafttrædelse, og kravene fremgår af aftalen eller bilag hertil. Såfremt der sker ændringer af disse 3. parts krav, skal Mortalin have skriftlig meddelelse om hvilke ændringer der vedrører Mortalins arbejde på virksomheden og hvilke der ønskes efterlevet. Eventuelle tilpasninger af aftalen på baggrund heraf foretages efter gensidig aftale mellem kunden og Mortalin.

17.A.3.
 I henhold til lovgivningen er et bekæmpelsesfirma forpligtet til skriftligt at meddele kommunalbestyrelsen (kommunens tekniske forvaltning), at der er indgået eller fornyet en aftale om sikringsordning med rottebekæmpelse med en grundejer eller lejer. Ligeledes skal en ændring og en ophævelse af en aftale meddeles skriftligt til kommunalbestyrelsen. Mortalin foretager denne indberetning til Teknisk Forvaltning i den aktuelle kommune.

17.A.4.
Alle forekomster af rotter på virksomheden vil i henhold til gældende lovgivning blive anmeldt til Teknisk Forvaltning i den aktuelle kommune, samt – på fødevarevirksomheder – tillige til Fødevarestyrelsen. 
 

18. ANSVAR

18.A. Forsikring

18.A.1.    
A/S Mortalin forpligter sig til at tegne og opretholde behørig Erhvervs- og produktansvarsforsikring dækkende mod uheld, som kan henføres til A/S Mortalin´s medarbejdere og deres udførelse af arbejdet.
 

19. OPHØR

19.A. Betalingsrestance

19.A.1.    
Ved restance i betalingen indstiller Mortalin serviceydelsen indtil betaling modtages.

19.A.2.
Mortalin har ikke pligt til at udføre leverancer hidrørende fra perioder med manglende betaling.

19.A.3.
Aftalen vil i den forbindelse blive taget op til vurdering.

19.B Ophævelse

19.B.1.    
Ønskes aftalen ophævet, skal dette meddeles Mortalin skriftligt.

19.B.2.     
Ophæves aftalen i utide, forbeholder Mortalin sig ret til at få godtgjort eventuel difference/tab, der opstår som følge af dette. Dette engangsbeløb vil andrage 50 % af årssummen for den resterende periode af aftaleperioden. Undtaget herfor er virksomheder, der lukker.

19.B.3.     
Adgang til Mortalin Serviceportal ophører 3 måneder efter kontraktophør, og Mortalin har herefter ikke noget ansvar for at gemme data for ophørte kunder.


HOVEDREGLER FØDEVARESIKKERHED

Formål

Det er aftalens formål at sikre, at kunden råder over et egenkontrolprogram, som lever op til lovgivningens krav. Aftalen kan desuden omfatte indledende konsulent besøg, implementering af egenkontrolprogram, opfølgende konsulentbesøg med løbende opdatering samt rapportering og/eller anvendelse af Mortalins elektroniske registrering af egenkontrollen.


1. EGENKONTROLPROGRAM

1.A Omfang

1.A.1.
Egenkontrolprogrammet udformes/opdateres specifikt for virksomheden ifølge gældende lovkrav og eventuel tilhørende branchekode. Programmet dokumenteres enten i papirform (1.B) eller elektronisk (1.C).

1.B Programmet - papirform

1.B.1.
Egenkontrolprogrammet udleveres som papirudgave i tilhørende mappe. Relevante skemaer og opslag som f.eks. hygiejneregler, kan desuden udleveres på en CD Rom eller via mail.

1.C Programmet - elektronisk

1.C.1
Egenkontrolprogrammet fremsendes elektronisk via mail eller uploades til Mortalins Elektroniske Egenkontrol, hvis der er tegnet aftale om anvendelse af denne (se punkt 4).
 

2. KONSULENTBESØG

2.A Indledende konsulentbesøg

2.A.1
Ved det indledende konsulentbesøg foretager Mortalins fødevarekonsulent en gennemgang af virksomheden og dens aktiviteter med henblik på en risikovurdering af virksomheden samt udformning af egenkontrolprogrammet.

2.B Implementering af egenkontrollen

2.B.1
Aflevering af egenkontrolprogrammet samt implementering af dette i virksomheden finder sted ved det første opfølgende konsulentbesøg (se 2.C.).

2.C Opfølgende konsulentbesøg

2.C.1.
2 gange årligt, eller som specificeret i aftalen, foretager Mortalins fødevarekonsulent et opfølgningsbesøg på virksomheden.

2.C.2.
Ved besøgene gennemgås de registreringer virksomheden har foretaget i forbindelse med egenkontrollen.

2.C.3.
I forbindelse med ændrede lovkrav m.v. kan eventuelle rettelser i egenkontrolprogrammet aftales.

2.C.4
Ved besøgene kan virksomheden gennemgås med særlig fokus på hygiejne.

2.C.5.
Rengøringsstandarden kan efter ønske vurderes og efter aftale kan denne foretages ved hjælp af relevant hurtigmetode. Vurdering af rengøringsstandarden udføres efter aftale og efter regning fra Mortalin.

2.D. Ekstra tilkald

2.D.1
Opstår der behov for ekstra konsulentbistand kan Mortalins fødevarekonsulent tilkaldes for hurtig assistance indenfor Mortalins normale arbejdstid (mandag-torsdag kl. 08.00-16.00 og fredag kl. 08.00-13.00).

2.D.2.
Ekstra tilkald udføres efter aftale og efter regning fra Mortalin.

3. DOKUMENTATION

3. A. Rapportering

3.A.1.
Konsulentbesøget afsluttes med en samtale med virksomhedens kontaktperson. Her gennemgås besøgets emner og ændringsfoslag præsenteres.

3.A.2.
Der udfærdiges en besøgsrapport, som underskrives af konsulenten og virksomhedens kontaktperson.

3.A.3.
Besøgsrapporten samt eventuelle ændringer til egenkontrolprogrammet fremsendes via mail. Kunden kan efter eget valg tilmeldes Mortalins Serviceportal, hvor der er adgang til virksomhedens besøgsrapporter i elektronisk form.

4. ELEKTRONISK REGISTRERING AF EGENKONTROLLEN

4.A. Adgang

4.A.1.
Aftalen om elektronisk registrering af egenkontrollen kan tegnes særskilt eller indgå som en del af Serviceaftale Egenkontrol. Aftalen sikrer kunden adgang til Mortalins elektroniske registrering af egenkontrollen.

4.A.2.
Er der alene tegnet aftale om elektronisk registrering er Mortalin ikke ansvarlig for udarbejdelse og opdatering af egenkontrolprogrammet.

4.A.3.
Adgangen er åben i aftalens løbetid såfremt aftalen er betalt.

4.A.4.
Manglende betaling medfører en påmindelse, og betales denne ikke lukkes adgangen til Elektronisk Egenkontrol uden yderligere varsel. Ved genåbning efter betaling pålægges et administrationsgebyr.

4.A.5.
Det er kundens ansvar at sikre udførte registreringer hentes fra systemet forud for opsigelse. I tilfælde hvor det er Mortalin som opsiger aftalen gives en tidsfrist på 3 måneder til at få registreringen hentet fra systemet.

4.B. Oprettelse

4.B.1.
Mortalin opretter kundens kontroller, som de fremgår af kundens kontrolplan i Mortalins ellektroniske registrering af egenkontrollen, eller kunden opretter selv kontrollerne, alt efter aftalens omfang.

4.B.2.
Såfremt der er tegnet serviceaftale for egenkontrol med konsulentbesøg, ajourfører Mortalin kontrolplanen i forbindelse med aftalte kontrolbesøg, eller efter aftale.

4.C. Drift og vedligeholdelse

4.C.1.
Der er adgang til Mortalins Elektronisk Egenkontrol 24 timer i døgnet året rundt. Er der teknisk vedligeholdelse, som kræver afbrydelse af systemet, er Mortalin berettiget til at afbryde forbindelsen. Planlagte vedligeholdelser tilstræbes henlagt til perioden mellem 22.00-05.00, og kunden vil så vidt muligt blive orienteret elektronisk herom.

4.C.2.
Mortalin foretager dagligt back up, af de data, der er lagt i systemet af kunderne gennem Elektronisk Egenkontrol. Har der været nedbrud, og reetablering af systemet er nødvendig, indlæses sidst back up, hvilket kan medføre tab af data.

4.D. Data og fortrolighed

4.D.1.
Mortalin og kunden er forpligtet til at holde brugernavn og password hemmeligt, så de ikke kan bruges af tredjemand.

4.D.2.
Mortalin har ophavsretten til Elektronisk Egenkontrol, og kunden erhverver alene brugsretten til systemet i den periode, aftalen løber.

4.D.3.
Alle involverede parter, herunder Mortalin, kunden og programmøren har tavshedspligt om det enkelte kundeforhold, hvilket også gælder efter aftalens ophør.

4.D.4.
Kunden er ikke berettiget til uden forudgående aftale med Mortalin, at overdrage programmet til tredjemand.

4.E. Opsigelse

4.E.1.
Abonnementet til Mortalins Elektronisk Egenkontrol kan til enhver tid opsiges af kunden. Pengene refunderes ikke for evt. resttid for betalt aftaleperiode. Opsigelsen er først registreret, når kunden modtager bekræftelse fra Mortalin.

4.E.2.
Mortalin kan til enhver tid opsige abonnementet, hvis aftalen misligeholdes ved fx manglende betaling o.l.

4.F. Support/systemfejl

4.F.1.
Ring 70 15 10 69 eller send mail til info@mortalin.dk, mandag-torsdag 09.00-16.00, fredag 09.00-15.30. Support og afhjælpning af fejl er uden beregning med mindre, at fejlen eller manglen skyldes forhold, som kunden selv er ansvarlig for. I disse tilfælde faktureres tidsforbruget efter normal timetakst.

4.F.2.
Udefrakommende forhold som medfører drift forstyrrelser hos kunden, kan Mortalin ikke drages til ansvar for, men Mortalin er forpligtede til at påbegynde afhjælpning hurtigst muligt.

4.G. Erstatning

4.G.1.
Mortalin er ikke ansvarlig for evt. nedbrud eller fejl på kundens hardware og fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med tab af data, såfremt disse skyldes forhold hos kunden.

4.G.2.
Mortalins ansvar overfor kunden kan ikke overstige et beløb svarende til det samlede beløb, kunden har indbetalt i de forudgående 12 måneder, uanset årsag og omfang.

4.H. Overdragelse

4.H.1.
Mortalin kan til enhver tid overdrage aftalen og udførelsen af sine forpligtigelser til tredjemand.


5. DIVERSE

5.A. Aftalte møder

5.A.1.
Møder aftales telefonisk eller pr. mail til afholdelse på tidpunkter, som passer for kunden og Mortalin.

5.A.2.
Besøgsdato, tid og sted og aftalt indhold, bekræftes efterfølgende af Mortalin i et brev eller via mail.

5.A.3.
Mortalin forbeholder sig retten til at aflyse mødet senest 2 hverdage før mødets start. Ligeledes kan kunden frit aflyse mødet, senest 2 hverdage før mødets start. Hvis kunden aflyser mødet senere, faktureres kunden et aflysningsgebyr (pr. 01.08.2012 kr. 700,00) + eventuelt allerede afholdte kørselsudgifter efter statens takster.

5.B. Rettigheder

5.B.1.
Kunden har ejendomsretten til materialet, der er udarbejdet særligt til kunden.

5.B.2.
Kunden har ikke ret til at overdrage materialet til tredjemand.

6. ANSVAR

6.A. Forsikring

6.A.1.
Mortalin forpligtiger sig til at tegne og opretholde en behørig erhvervs- og produktansvarsforsikring dækkende mod uheld, som kan henføres til Mortalins medarbejdere og deres udførelse af arbejder.


7. OPHØR

7.A. Betalingsrestance

7.A.1.
Ved restance i betalingen indstiller Mortalin serviceydelsen indtil betalin modtages.

7.A.2.
Aftalen vil i den forbindelse blive taget op til revurdering.

7.B. Ophævelse

7.B.1.
Ønskes aftalen ophævet, skal dette meddeles Mortalin skriftligt.

7.B.2.
Ophæves aftalen i utide, forbeholder Mortalin sig ret til at få godtgjort eventuel difference/tab, der opstår som følge af dette. Dette engangsbeløb vil andrage 50% af årssummen for den resterende periode af aftaleperioden. Undtaget herfor er viksomheder, der lukker.